ما که هستیم

آموزش های ما

مرکز آموزش وپژوهش صدرا در تداوم ارتقاء کیفی و کمی خدمات آموزشی دوره های حرفه ای با مدارک بین المللی نظیر:Java,Oracle,Maya,CIW,NET,MCITP,CISCO,ICDLو … را با استفاده از سرفصل ها و منابع آموزشی Originalبرگزار می نماید.همانند سالهای قبل، مرکز آموزش و آزمون فنی و ICTآمادگی خود را جهت مشاوره، نیازسنجی، برنامه ریزی و طراحی دوره های اختصاصی ویژه سازمان ها و یا اجرای دوره های آموزشی در محل مورد نظر مشتریان را اعلام می دارد و آرزومند است با مدد گرفتن از الطاف الهی درارائه خدمات مفید در جهت توسعه میهن اسلامی توفیق یابد.

پیام مدیر عامل

امیدوارم با نصرت و هدایت خداوند متعال و در سایه همبستگی و انسجام و تالش خالصانه و هماهنگ توأم با حسن رفتار، سال 8931 سال موفقیت های بیشتر برای مرکز آموزش بازرگانی بوده و در کمک به توانمند سازی و توسعه بخش های اقتصادی و بازرگانی کشور موفق باشیم و مجموعه تالش های ما مورد رضایت خداوند عزوجل قرار گیرد.

321 درس کامل شده
200 پرونده کامل شده
1350 دانشجو
28 مدرس دوره