نظر به اهمیت جایگاه منابع انسانی در هر سازمانی و با توجه به نیاز جامعه به احیاء جایگاه علم و دانش در کشور شرکت پژوهشهای علمی ، صنعتی و منابع انسانی صدراساوالان جهت نیل به اهداف بلندمدت خود در خصوص «ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش و تخصص و مهارتهای آنان» با بهره گیری نزدیک به 20 سال تجربه در زمینه آموزش و پژوهش و خدمات پروژه ای و آشنایی با نیازها، محدودیتها و انتظارات فراگیران سازمانی و جویندگان مهارت کسب و کار و با توجه به برگزاری دوره های آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات، امور مالی بازرگانی،مدیریت، کسب و کار، زبان انگلیسی، صنایع ، عمران، معماری ، هنر، مهارتهای دیپلم و مهارتهای عملی، شغلی ، تخصصی سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی و ……. با اخذ مجوز از سازمانهای آموزشی ذیربط تقویم آموزشی خود را برنامه ریزی و ارائه نموده است.

لذا در این زمینه شرکت پژوهشهای علمی، صنعتی و منابع انسانی صدراساوالان آمادگی خود را جهت نیازسنجی ، طراحی و تدوین و برگزاری دوره های آموزشی و مشاوره و اجرای پروژه های IT، مدیریتی و انرژی های نو وپژوهش اعلام نموده تا خدمات خود را در این زمینه به نحو مطلوب ارائه نماید.

با احترام
سیدبهاالدین هادیزاده فرد
مدیرعامل